Montessori Eğitimi ile Geleneksel Eğitim Farkı

Montessori Eğitimi ile Geleneksel Eğitim Farkı

20316

*Montessori sınıfları öğrenci merkezlidir. Öğretmen sınıfta rehber rolündedir ve geri plandadır. Öğrenci ihtiyaç duyduğunda devreye girer.

Geleneksel eğitim verilen sınıflar öğretmen merkezlidir. Öğretmen kontrolör görevi görür. Sınıf içi etkinlikler, düzenlemeler öğretmen tarafından belirlenip uygulamaya koyulur.

 

*Çocukların gelişim özellikleri gözlemlenerek her çocuğa tek tek bireysel eğitim uygulanır. Her çocukta doğuştan var olan potansiyelin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanır.

Grup eğitimi uygulanır. Her çocuk aynı anda ve aynı zamanda öğrenmek durumunda kalır. Gelişimi yaşının gerisinde ya da ilerisinde olup olmadığı dikkate alınmaz.

 

*Karma yaş grubu eğitimi vardır. 3 yıllık periyottaki yaş gruplarına göre sınıflar ayrılır. (3-6, 6-9, 9-12, 12-15,15-18). Karma yaş grubuyla birlikte çocuklarda işbirlikçilik, yardımseverlik, liderlik becerileri gelişir. Çocuklar birbirinden daha iyi öğrenirler. Doğal ev ortamında kardeşler birbirinden nasıl öğreniyorsa, montessori sınıflarında da aynı şekildedir.

Sınıfta aynı yaşta çocuklar bir araya getirilir.

 

*Çocuk hazırlanmış ortam sayesinde sınıfta bağımsız olarak istediği çalışmayı seçer, diğer arkadaşlarını rahatsız etmeden istediği yerde ve istediği kadar çalışabilir. İsterse grup çalışmalarına katılabilir.

Çocuğun hangi çalışmaları yapacağı öğretmeni tarafından önceden belirlenir. Kendine ayrılan yerde, grupla beraber eğilmek durumundadır.

 

*Hazırlanmış ortam ve eğitim sistemi çocuğun kişisel disiplinini geliştirir.

Disiplin öğretmenin zorlamasıyla sağlanır.

 

*Özel geliştirilmiş materyallerle kavramları öğrenir ve kendini geliştirir. Başarıyla tamamlamış olduğu bir materyali,  farklı çözüm yolları keşfederek geliştirebilir. Materyallerin hata kontrolü sayesinde öz denetimini yapar, bağımsız bir şekilde kendi hatasını düzeltir.

Kavramlar çocuğa öğretmen tarafından öğretilir. Hata yaptıysa öğretmen tarafından söylenir.

 

*Ödül ceza sistemi uygulanmaz. Çocuk kendi içsel başarma duygusuyla motive olur.

Çocuklar ödül ve ceza sistemiyle motive edilir.

 

*Materyaller ve çalışmalarla çocukların öz bakım becerileri geliştirilir. Kişisel ve çevre bakımını öğrenir.

Öz bakım becerileri ile ilgili bir program yoktur.

 

*Duyu gelişimine önem verilir. Çocuklar dış dünyayı duyularıyla algılarlar ve anlamlandırırlar.

Duyu gelişimi için az materyal bulunur.

 

*Deneyimleyerek, duyu organlarıyla hissederek somut bir şekilde öğrenirler.

Ezber yoluyla öğrenirler.

 

*Gerçek materyaller çocukların deneyimleyerek hayatı öğrenmesi sağlanır. Mış gibi yapılmaz. Örneğin gerçek bir mutfak tezgahında çocuk kendi yemeğini hazırlayabilir.

Daha çok oyuncak bulunur. Çocuklar mış gibi yaparlar.

 

*Veliler için sınıfta program düzenlenir. Anne babalarında öğrenme sürecine katılmaları sağlanır.

Velilerin işe karışması isteğe bağlıdır.

 

Yapılan araştırmalar, Montessori eğitimi alan öğrencilerin akademik başarılarının ve sosyal ilişkilerinin, bu eğitimi almayan öğrencilere göre pozitif yönde farklılaştığını ortaya koymaktadır.

Uluslar arası Montessori Derneği – AMI tarafından yapılan bir çalışmada, geçmişte Montessori eğitimi alan lise öğrencilerinin matematik ve fen performanslarının, diğer öğrencilere göre daha iyi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Böylelikle Montessori eğitiminin uzun dönemli etkisi olduğu görüşünü ispatlamıştır.

Koçyiğit ve Kayılı(2008) tarafından yapılan bir çalışmada ise, Montessori yöntemiyle eğitim alan anaokulu öğrencilerinin, normal müfredata göre eğitim alan anaokulu öğrencilerinden sosyal işbirliği, sosyal bağımsızlık ve sosyal etkileşim alanlarında anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkarılmıştır.

Rathunde (2003) tarafından yapılan çalışmada, ortaokul seviyesindeki Montessori öğrencilerinin, diğerlerine göre daha yüksek içsel motivasyona sahip oldukları görülmüştür.

Else-Quest ve Lilliard (2006), tarafından yapılan çalışmada ise, matematik ve okumayla ilişkili akademik yeteneklerde, geleneksel eğitim alan öğrencilere göre, Montessori eğitimi alan 5 yaş öğrencilerinde pozitif yönde fark bulunurken, 12 yaş seviyesindeki öğrencilerde bir farka rastlanmamıştır. Ve Montessori öğrencilerinin sosyal becerilerinin daha yaratıcı ve daha gelişmiş oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Görüldüğü üzere bu çalışmalar, Montessori eğitiminin geleneksel eğitime göre üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

 

 

Facebook Comments

You may also like